Algemene voorwaarden

  1. De facturen zijn contant betaalbaar, 30 dagen na factuurdatum, op rekening van de BVBA AFBRAAKWERKEN VAN KEMPEN. Klachten op de aangeboden factuur dienen te gebeuren binnen de acht dagen, bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn.
  2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de aangeboden factuur met een minimum van 250,00 euro, alsmede een interest à 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur.
  3. Ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen en inzonderheid het vredegerecht van het elfde kanton te Antwerpen bevoegd.
  4. Alle geleverde materialen blijven eigendom van de BVBA AFBRAAKWERKEN VAN KEMPEN tot de factuur volledig betaald is.

Wenst u een offerte voor afbraakwerken, transport, container- of recyclingdiensten ?