Algemene voorwaarden

ALGEMENE HUUR-EN-VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1)      Deze algemene voorwaarden gelden op alle overgemaakte orders door de firma van Kempen Afbraakwerken bvba. De opdrachtgever wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling of aanlevering. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zelf indien vermeld op documenten uitgaande van de opdrachtgever of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelf dan blijven voor al de overige punten deze algemene voorwaarden van kracht.

2)      Alle offertes zijn maximaal geldig tot 30 dagen na offertedatum behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Alle uitgeschreven offertes door de opdrachtgever aanvaard en desgevallend ondertekend dienen steeds door van Kempen afbraakwerken bvba bevestigd te worden. Uitsluitend ondertekende contracten door beide partijen worden als onmiddellijk bindend beschouwd. Ze gelden steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen aan de bron (o.a. uurlonen, brandstoffen, grondstoffen).

3)      Al onze facturen zijn contant betaalbaar op rekening van de bvba Afbraakwerken van Kempen, 14 dagen na factuurdatum. Wij behouden ons het recht voor om voorschotten te vragen voor reeds geleverde prestaties. Klachten op de aangeboden factuur dienen te gebeuren binnen de acht dagen, bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn.

4)      Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de aangeboden factuur met een minimum van 250,00 euro, alsmede een intrest van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur.

5)      De containerprijs bevat een huurprijs van 7 dagen. Na dag 8 zal er een extra toeslag van 2.5€ Excl. Btw per dag worden aangerekend.

6)      De opdrachtgever wordt verantwoordelijk gesteld voor alle schade die aan de container en zijn toebehoren ontstaan vanaf het moment van levering tot op het moment van afhaling door de opdrachtnemer.

7)      De firma van Kempen afbraakwerken is niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die wordt aangebracht aan opritten en dergelijke tijdens het afzetten en ophalen van de container.

8)      Het laattijdig plaatsen of afhalen van de container geeft aan de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding.

9)      De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen voortvloeiend uit de aard der in de container gestorte goederen en voorwerpen.

10)   Alle in de container gestorte goederen worden ons eigendom en door ons afgevoerd naar erkende stortplaatsen en/of verwerkingsbedrijven.

11)   De inhoud van onze containers mag max. 10 ton bedragen ongeacht het volume. Overgewicht zal worden aangerekend als meerprijs per ton, afhankelijk van het soort afval.

12)   Onze afvalcontainers mogen enkel gebruikt worden voor het bergen van niet gevaarlijke industriële of gelijkgestelde afvalstoffen, conform de regionale afvaldecreten en hun later aanvullingen. Het is ten strengste verboden giftige, chemische, medische, organische, explosieve en andere gevaarlijke afvalstoffen onder welke vorm dan ook in de container te deponeren.

13)   Als de container op de openbare weg komt te staan, is het plaatsen van parkeerverbodsborden verplicht. Dit is steeds op de verantwoordelijkheid van de klant. Alle bijkomende kosten of boetes die worden aangerekend wegens het niet aanvragen van een parkeerverbod zullen worden doorgerekend naar de klant.

14)   Asbesthoudende materialen zijn ten strengste verboden in onze container. Als er aanwezigheid van asbest wordt geconstateerd, zal de volledige verwerkingskost worden doorgerekend naar de klant. (Chemische producten, verpotten, ROOFING, klein gevaarlijk afval, … zijn alsook verboden in onze containers) Indien dit afval wel in de container zit, zal er een meerprijs worden aangerekend voor deze te verwijderen. Gelieve onze acceptatiefiches te raadplegen.

15)   Een vergeefse aanbieding of ophaling van een container zal worden aangerekend (80€ excl.btw extra kost). 

16)   In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen en inzonderheid het vredegerecht van het elfde kanton te Antwerpen bevoegd.

Wenst u een offerte voor afbraakwerken, transport, container- of recyclingdiensten ?